Click Here to Show All Activities

กิจกรรมสุขเสวนา 'Fine day forum'

วาดเส้นสีน้ำ 'เมืองโบราณฮอยอัน'

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ทบทวนแผน59-สร้างแผน60

การประชุมเพื่อเสนอแนวทางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรุกขกร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coffee hour for you

กิจกรรม Fine day Forum

ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์

ค่ายเยาวชนเชียงดาว Chiang Dao Youth Camp