Click Here to Show All Activities

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตน เอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนจากมูลนิธิแอ๊บบร้าเฮ้าส์

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะ ประจำปี 2558

ร่วมให้ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Grow Green Up : GGU ปลูกดวงใจสีเขียว

ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร

วางศิลาฤกษ์ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา)