Click Here to Show All Activities

ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์

ค่ายเยาวชนเชียงดาว Chiang Dao Youth Camp

พิธีสวดอภิธรรมศพ นายพิชญ์ชาญ บุญยัง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 3

Campus in the Park

โครงการกองทุนการศึกษา

หมอต้นไม้ เขียวซอมได้

การออกแบบและการดูแลสวน อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558

ปรากฏการณ์ 100 เมตร

Workshop หนึ่ง ต่อ หนึ่ง