Click Here to Show All Activities

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว'

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าศึกษาดูงานคณะ

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่