ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 [ 25 พ.ย. 62 ]
[ 25 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธในโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563"รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63" ณ บริเวณ ชั้น 1 โถงอาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนของคณะ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว

Image

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” [ 18 พ.ย. 62 ]
[ 18 พฤศจิกายน 2562 ]

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ALA2562@Nan ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา ออกแบบวางผังแม่บทพุทธอุทยานวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงจังหวัดน่าน 2) โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 พ.ย. 62 ]
[ 15 พฤศจิกายน 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ 27 ไร่ ในความรับผิดชอบของคณะ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 62 ]
[ 4 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนางสาวสาลินี วงศ์แปง เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดทิพวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณะพระธาตุเจดีย์และอุโบสถ (ภาพข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Image

งาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 62 ]
[ 30 ตุลาคม 2562 ]

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมงาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการระลึกคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูต่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 [ 25 พ.ย. 62 ]
[ 25 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธในโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563"รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63" ณ บริเวณ ชั้น 1 โถงอาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนของคณะ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว

Image

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" [ 3 ก.ย. 62 ]
[ 3 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" ปีที่ 5 ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ที่มีศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสู่เครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC

Image

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 พ.ย. 62 ]
[ 15 พฤศจิกายน 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ 27 ไร่ ในความรับผิดชอบของคณะ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 62 ]
[ 4 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนางสาวสาลินี วงศ์แปง เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดทิพวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณะพระธาตุเจดีย์และอุโบสถ (ภาพข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Image

งาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 62 ]
[ 30 ตุลาคม 2562 ]

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมงาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการระลึกคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูต่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 62 ]
[ 23 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 "เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อร่วมแสดงความคาราวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณอายุราชการที่สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและสังคม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 62 ]
[ 15 สิงหาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์ ชินะข่าย ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” [ 18 พ.ย. 62 ]
[ 18 พฤศจิกายน 2562 ]

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ALA2562@Nan ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา ออกแบบวางผังแม่บทพุทธอุทยานวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงจังหวัดน่าน 2) โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้