Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโสและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 64 ]
[ 20 มกราคม 2564 ]

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย,อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดี และ นายธวัชชัย มานิตย์ รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์อาวุโสของคณะ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย ขอคำปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564

Image

การบรรยายพิเศษ "กฎหมาย" กับดักที่สถาปนิกควรรู้ [ 3 ธ.ค. 63 ]
[ 3 ธันวาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการภูมิภาคและสถาปนิกอาสา สภาสถาปนิก ได้จัดโครงการสภาสถาปนิกเยี่ยมสถานศึกษาที่เปิดสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ในภูมิภาค ในหัวข้อ "กฎหมาย กับดักที่สถาปนิกควรรู้" โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณวิวัฒน์ จิตนวล กรรมการสภาสถาปนิก อดีตประธานกรรมกาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่นักศึกษาของคณะ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย “ม.แม่โจ้ อย่าประมาท การ์ดอย่าตก” ได้แก่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนข้อมูลการเข้า-ออก อาคารสถานที่ (ไทยชนะ) สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการรับฟังบรรยาย

Image

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 18 พ.ย. 63 ]
[ 18 พฤศจิกายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาจากสภาสถาปนิก เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่

Image

วาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม [ 5 พ.ย. 63 ]
[ 5 พฤศจิกายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมการเสวนา "พี่เก่าเล่าเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม นับเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีความรักและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการจากองค์กรภายนอกที่เป็นเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดเขตสกุล ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งให้เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณอดุลย์ เหรัญญะ อดีตกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา, คุณอนุชิต คงสุพานิช, อาจารย์วุฒิ ชพานนท์, คุณทวี ตันหลี, อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำ, คุณสุเทพ กาญบุตร, ผู้แทนจากศิษย์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Image

โครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day [ 31 ต.ค. 63 ]
[ 31 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีของการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่หน้าป้ายคณะ พื้นที่ภายในคณะ และพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัย

Image

วาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม [ 5 พ.ย. 63 ]
[ 5 พฤศจิกายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมการเสวนา "พี่เก่าเล่าเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม นับเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีความรักและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการจากองค์กรภายนอกที่เป็นเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดเขตสกุล ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งให้เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณอดุลย์ เหรัญญะ อดีตกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา, คุณอนุชิต คงสุพานิช, อาจารย์วุฒิ ชพานนท์, คุณทวี ตันหลี, อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำ, คุณสุเทพ กาญบุตร, ผู้แทนจากศิษย์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Image

โครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day [ 31 ต.ค. 63 ]
[ 31 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีของการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่หน้าป้ายคณะ พื้นที่ภายในคณะ และพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัย

Image

พิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ เนื่องในวัน "ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย" [ 30 ต.ค. 63 ]
[ 30 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครั้งตัวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ไว้เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ระลึกถึง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 63 ]
[ 25 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร, รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

Image

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 [ 15 ต.ค. 63 ]
[ 15 ตุลาคม 2563 ]

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้ใช้พื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมและศิลปินสีน้ำภายนอก เป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงานการวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ อันได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 5) อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำอิสระ

Image

คณบดีร่วมเสวนาเรื่อง "ม่วนเวียงเจียงใหม่สู่มรดกโลก" [ 17 ต.ค. 63 ]
[ 17 ตุลาคม 2563 ]

คณบดี​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ได้ร่วมเสวนาเรื่อง"ม่วนเวียงเจียงใหม่สู่มรดกโลก" จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา​ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์​ สาขาล้านนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา​ในครั้งนี้ อาทิ รศ.ดร.ชาญรงค์​ ศรีสุวรรณ​ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​, ดร.นิวัตร​ ตันตยานุสรณ์​ สถาปนิกอาวุโส​อดีตประธานกรรมาธิการ ต้องขอขอบคุณ​ fameline group ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ สำหรับสถาปนิก​ นักศึกษา และประชาชนในการเสวนาครั้งนี้.

Image

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 [ 15 ต.ค. 63 ]
[ 15 ตุลาคม 2563 ]

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้ใช้พื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมและศิลปินสีน้ำภายนอก เป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงานการวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ อันได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 5) อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำอิสระ

Image

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 18 พ.ย. 63 ]
[ 18 พฤศจิกายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาจากสภาสถาปนิก เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่