ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” [ 18 ก.ย. 63 ]
[ 18 กันยายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” เพื่อแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณต่อผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีคุณูปการต่อองค์กรและสังคม ที่ครบวาระเกษียณอายุงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

Image

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ก.ย. 63 ]
[ 14 กันยายน 2563 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยสรุปข้อมูลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและส่งมอบให้กับผู้บริหารชุดใหม่ รวมไปถึงการวิเคราะห์สภาพการณ์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของคณะ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดแผนและรับทราบแนวทางในการดำเนินงานของคณะ

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 63 ]
[ 3 กันยายน 2563 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

กิจกรรมทำบุญคณะและศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและ สิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 63 ]
[ 3 กันยายน 2563 ]

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาโครงสร้างกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและต้นแบบนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานคณาจารย์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ จึงจัดให้มีการทำบุญคณะ และทำบุญเปิดที่ทำการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการเรียนการสอนให้กับ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

Image

การนำเสนอผลงานการออกแบบ MJU Green University ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 [ 31 ส.ค. 63 ]
[ 31 สิงหาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2563 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม MJU Green University ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร” ณ ห้องประชุมใหญ่ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภส 434 วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 โดยมี อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ และอาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU CHANNEL ในการถ่ายทอดสดการนำเสนอผลงานการออกแบบดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อสาธารณะชน

Image

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 63 ]
[ 3 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ เฮือนไม้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่อการวางแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 63 ]
[ 3 กันยายน 2563 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

กิจกรรมทำบุญคณะและศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและ สิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 63 ]
[ 3 กันยายน 2563 ]

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาโครงสร้างกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและต้นแบบนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานคณาจารย์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ จึงจัดให้มีการทำบุญคณะ และทำบุญเปิดที่ทำการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการเรียนการสอนให้กับ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 63 ]
[ 1 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเป็นการบูรณาการในการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Image

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 63 ]
[ 25 มิถุนายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี เข้าร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

Image

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม [ 24 ก.ค. 63 ]
[ 24 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 ให้เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและต้นแบบนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานคณาจารย์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ