ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 63 ]
[ 3 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ เฮือนไม้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่อการวางแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 63 ]
[ 1 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเป็นการบูรณาการในการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ [ 26 มิ.ย. 63 ]
[ 26 มิถุนายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2563 ตลอดจนมีการแนะนำตัวผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ให้นักศึกษาทราบ เพื่อการติดต่อสอบถามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่สืบเนื่องมาจากสถานการณืการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ในแต่ละคณะจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์

Image

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 63 ]
[ 25 มิถุนายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี เข้าร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

Image

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [ 10 มิ.ย. 63 ]
[ 10 มิถุนายน 2563 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Image

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 63 ]
[ 3 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ เฮือนไม้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่อการวางแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 63 ]
[ 1 กรกฎาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเป็นการบูรณาการในการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Image

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 63 ]
[ 25 มิถุนายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี เข้าร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม