Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก [ 12 ธ.ค. 61 ]
[ 12 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม, อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์, นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกาา และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและการรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 1 ณ เวทีด้านหน้าอาคารชูติวัตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน "เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" (ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)

Image

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม [ 11 ธ.ค. 61 ]
[ 11 ธันวาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” Agenda of “Climate Change and Architecture” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ ได้ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ สถาปนิกและผู้บริหาร จากบริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด มาเป็นผู้ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว

Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis” [ 11 ธ.ค. 61 ]
[ 11 ธันวาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม จิตวิญญาณ (Therapeutic Environment) การท่องเที่ยวสีเขียว และการสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืน ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และนักพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก 1) Emeritus Professor Paul Hsu, Oklahoma State University, USA 2) Dr.Rungnapha Khamung, Burapha University International College, Thailand และ 3) Dr.Aristeidis Gkoumas, Burapha University International College, Thailand มาวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าว

Image

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [ 4 ธ.ค. 61 ]
[ 4 ธันวาคม 2561 ]

รองศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารพระช่วงเกษตรศิลป์ และอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [ 23 พ.ย. 61 ]
[ 23 พฤศจิกายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Image

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก [ 12 ธ.ค. 61 ]
[ 12 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม, อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์, นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกาา และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและการรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 1 ณ เวทีด้านหน้าอาคารชูติวัตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน "เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" (ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)

Image

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [ 4 ธ.ค. 61 ]
[ 4 ธันวาคม 2561 ]

รองศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารพระช่วงเกษตรศิลป์ และอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 [ 3 พ.ย. 61 ]
[ 3 พฤศจิกายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 61 ]
[ 30 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ ลานอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก และเจ้าของวลีอมตะ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 4 ต.ค. 61 ]
[ 4 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

Image

งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี [ 3 ต.ค. 61 ]
[ 3 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายจักรกฤช ทองดี สามีของ นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนประมวผลและรับเข้า สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Image

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม [ 26 ต.ค. 61 ]
[ 26 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 12 ต.ค. 61 ]
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต [ 11 ต.ค. 61 ]
[ 11 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, คุณชิดชัย อังคะไวมงคล, สิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง และศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว, นายสิทธิชน ดีแสน และนางสาวจิราภา สุนันต๊ะ มาเป็นคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร ในครั้งนี้

Image

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT) [ 1 ต.ค. 61 ]
[ 1 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษา จาก School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT) จากประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย และอาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา ได้นำตัวแทนนักศึกษาของคณะเข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop ณ พื้นที่บ้านต้นแหน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2561